FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Statut sporządzony dnia 6 czerwca 2011 roku

STATUT

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII zwana w dalszej części Fundacją zostaje ustanowiona przez: prof.dr hab. Michała Troszyńskiego, zwanego dalej Fundatorem – na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem Maciejem Biwejnisem w jego kancelarii w Warszawie, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie ( 00 – 891 ) za repertorium A NR 5714/2011.

 2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony

 3. Fundacja działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy „.INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF OBSTERICS AND GYNECOLOGY”

 2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym.

 3. Fundacja może posługiwać się pieczęciami: okrągłą pieczęcią z logo Fundacji oraz podłużną pieczęcią z danymi Fundacji.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla wykonywania celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe, tzw. Oddziały regionalne.

 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas może posługiwać się nazwą w językach innych niż Polski i Angielski.

 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Fundacja została powołana w celu:

 1. Podejmowania działań na rzecz promocji, rozwoju ginekologii i położnictwa,

 2. Promowania najlepszych odkryć, metod rzetelnej medycyny w tym zakresie,

 3. Prowadzenie badań naukowych w zakresie ginekologii i położnictwa,

 4. Wspieranie wszelkich idei i działań promujących życie ludzkie od jego poczęcia do naturalnej śmierci,

 5. Stania na straży wartości ludzkiego życia, w działaniach związanych z ginekologią i położnictwem,

 6. Wspierania wprowadzania do codziennej praktyki medycznej najlepszych metod z zakresu ginekologii i położnictwa, które nie naruszają integralności małżeństwa i rodziny,

 7. Podejmowania innych działań na rzecz ochrony zdrowia rodzin, w szczególności dzieci i kobiet.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji,

 2. Wspieranie akcji służących celowi Fundacji oraz popieranie innowacyjnych projektów w tej dziedzinie,

 3. Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki rozwoju ginekologii i położnictwa oraz rodziny,

 4. Pomoc materialną i niematerialną dla inicjatyw związanych z celami statutowymi Fundacji, w tym zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, lekarstw, wydawnictw oraz fundowania stosownych stypendiów.

 5. Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom,

 6. Organizowanie akcji charytatywnych, których celem będzie zebranie środków finansowych na cele statutowe Fundacji, a w szczególności poprzez: wystawy, zbiórki, aukcje internetowe, odczyty.

 7. Administrowanie i dystrybuowanie środków wymienionych w pkt.5,

 8. Prowadzenie programów realizujących cele Fundacji,

 9. Wspieranie inicjatyw w następujących obszarach: zdrowia, kultury i edukacji.

 10. Organizowanie konkursów, udzielenie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym w statucie Fundacji.

 11. Ścisła współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami gospodarczymi zarówno na terytorium RP jak i za granicą, o ile nie naruszają prawa naturalnego w szczególności w zakresie integralności małżeństwa i rodziny,

 12. Współpraca z zagranicznymi osobami i instytucjami w zakresie realizacji celów Fundacji,

 13. Pozyskiwanie środków finansowych, a także wsparcia organizacyjnego na rzecz realizacji działalności, o której mowa powyżej,

 14. Udzielania pomocy materialnej i niematerialnej dla inicjatyw mających na celu rozwój ginekologii i położnictwa, rodziny, oraz wsparcie dla samotnych matek,

 15. Prowadzenia działalności szkoleniowej, wydawniczej, edukacyjnej w zakresie rozwoju ginekologii i położnictwa,

 16. Organizowanie i udzielanie pomocy medycznej, prawnej i socjalnej w zakresie objętym celami Statutowymi, w tym w szczególności prowadzenie przychodni, poradni i szpitali – pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód i zezwoleń.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w ramach służących realizacji celów statutowych.

2. Fundacja przeznacza – ze swojego kapitału założycielskiego – 1.000 zł. (słownie: tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 8

Fundacja może przyznawać: dyplomy, certyfikaty, odznaczenia, wyróżnienia osobom fizycznym i podmiotom zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) stanowiący kapitał założycielski.

 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 10

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. Fundusz założycielski

 2. Subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane, zarówno z kraju jak i zagranicy,

 3. Składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w programach prowadzonych przez Fundację,

 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

 5. Odsetki bankowe.

 6. Dochody z działalności gospodarczej.

 7. Wynagrodzenia z innych aktywów uzyskanych w ramach odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 8. Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich statutowych przedsięwzięć środki finansowe i darowizny w tym przyznane bądź otrzymane w ramach programów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pożyczki i kredyty Banku Światowego i innych instytucji, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z celem Fundacji.

§ 11

 1. Cały dochód może być użyty wyłącznie na działalność określoną w § 5 i § 6 Statutu,

 2. Fundator lub Rada Fundacji, może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji zobowiązane udostępnić osobom kontrolującym oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla przeprowadzenia kontroli,

 3. Zarząd Fundacji jest zobowiązany przekazywać Radzie Fundacji wszelkie informacje dotyczące działalności Fundacji.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji.

§ 13

 1. Rada Fundacji liczy od jednego do stu członków. Pierwszy skład Rady Fundacji określa oraz powołuje jej członków – Fundator. Każdy następny skład Rady Fundacji określa oraz powołuje doń nowych członków i odwołuje członków już powołanych, Rada Fundacji, zwykłą większością głosów.

 2. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub z chwilą śmierci członka Rady.

 3. Rada Fundacji działa zgodnie z ustanowionym przez siebie regulaminem.

 4. Rada ze swojego grona wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, przewodniczy zebraniom Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczącego zastępuje wskazany przez niego członek Rady Fundacji. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator.

 5. Członek Rady Fundacji nie może jednocześnie zajmować stanowiska w jej Zarządzie.

§ 14

 1. Rada obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub członek Rady przezeń wskazany. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie jest w stanie w danej chwili zwołać posiedzenia Rady Fundacji i nie wskazał on upoważnionego do tego innego członka Rady, a sytuacja tego wymaga – posiedzenie może zwołać każdy członek Rady Fundacji. Zawiadomienie o posiedzeniu winno zostać wysłane (pocztą lub pocztą elektroniczną) tak, aby dotarło do adresata przynajmniej na 24 godziny przed planowanym terminem posiedzenia.

 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Te same zasady odnoszą się do sytuacji opisanych w ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

 3. Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez formalnego zwołania na posiedzeniu, pod warunkiem, że w posiedzeniu tym uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

 4. Rada Fundacji może podejmować uchwały także w trybie obiegowym, o ile każdy jej członek złoży swój podpis (ewentualnie potwierdzi to za pośrednictwem poczty elektronicznej) pod zaproponowanym przez Przewodniczącego (lub członka Rady przezeń wskazanego) tekstem projektu uchwały z zaznaczeniem, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź też „wstrzymał się” od głosowania. Uchwały Rady Fundacji mogą być redagowane zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

 5. O ile Fundator nie jest członkiem Rady Fundacji – może on uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

 6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, o ile Rada nie postanowi inaczej. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczący w posiedzeniach Rady nie posiadają prawa głosu.

§ 15

Rada upoważniona jest w szczególności do:

 1. Inicjowania kierunków działalności statutowej Fundacji, opisanych w § 5 i § 6 Statutu, poprzez podejmowanie stosowanych uchwał.

 2. Opiniowania programów i planów finansowych oraz polityki kadrowej Fundacji.

 3. Decydowania o poszczególnych programach prowadzonych w ramach działalności Fundacji.

 4. Przyjmowania corocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu Fundacji.

 5. Dokonywania oceny działalności Zarządu, oraz dokonywania zmian w jego składzie.

 6. Wyrażania wiążących opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd, w tym wydawania Zarządowi zgody na zaciąganie zobowiązań.

 7. Podejmowania decyzji w sprawie zmiany celu Fundacji lub jej Statutu.

 8. Wydawania wiążących opinii w zakresie zawierania umów z pracownikami oraz współpracownikami Fundacji.

 9. Wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji.

 10. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu działalności Fundacji.

§ 16

 1. Rada Fundacji może powoływać różnego rodzaju Komitety w celu pomocy w realizowaniu zadań Fundacji, w tym w szczególności Komitet Naukowy, Komitet Etyki, Komitet Familiologiczny oraz Komitet Honorowy. Członkowie Komitetów, są wybierani przez Radę Fundacji, za ich zgodą. Członkowie Komitetu Honorowego mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym. Regulamin działania Komitetu Honorowego uchwala Rada Fundacji.

 2. W celu przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji może powoływać zespoły robocze i problemowe, a także powoływać doradców Fundacji.

 3. Przewodniczący Rady Fundacji powołuje programy realizujące cele Fundacji oraz wyznacza do kierowania nimi Dyrektora Programu i jego zastępców. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na Dyrektorów lub zastępców dyrektorów poszczególnych programów.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków, w tym obligatoryjnie z Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Pierwszy skład Zarządu Fundacji wyznacza Fundator i powołuje pierwszych członków Zarządu Fundacji.

 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

 3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym.

 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie. Składanie oświadczeń woli winno się odbywać po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.

§ 18

 1. Do Zarządu Fundacji należy wykonywanie wszelkich zadań związanych z bezpośrednią reprezentacją Fundacji, w szczególności:

  1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

  2. Uchwala, kierując się postanowieniami Statutu, Regulamin Zarządu, określając w nim między innymi sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych Zarządu i tryb obradowania.

  3. Odpowiada za prowadzenie spraw formalnych Fundacji, w tym księgowości, polityki kadrowej oraz rozliczeń wobec organów administracji publicznej.

 2. Uchwalenie Regulaminu Zarządu wymaga zgody większości członków Zarządu. Do czasu uchwalenia regulaminu Zarządu tryb pracy Zarządu określa Prezes Zarządu.

 3. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, w formie uchwał (a gdy jest jednoosobowy w formie oświadczeń) – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.

 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni (w szczególności ustnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) wszyscy członkowie Zarządu przynajmniej na 24 godziny przed jego odbyciem.

Rozdział V

ZASADY PROWADZENIA PRZEZ FUNDACJĘ DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I

EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

§ 19

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności działalność w zakresie.

 1. Działalności wydawniczej (w tym na nośnikach magnetycznych i cyfrowych).

 2. Działalności drukarskiej i poligraficznej.

 3. Organizacji sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych.

 4. Fonograficznej, filmowej, audiowizualnej, telewizyjnej i radiowej.

 5. Szkoleniowej, promocyjnej i reklamowej.

 6. Doradztwa pedagogicznego i dydaktycznego, oraz obrotu prawami autorskimi i wydawniczymi.

 7. Psychologicznej, leczniczej, rehabilitacyjnej,

 8. Obrotu nieruchomościami oraz wynajmu i dzierżawy lokali,

 9. Prowadzenie poradni, przychodni, ośrodków medycznych oraz szpitali – po uzyskaniu odpowiednich zgód i zezwoleń.

§ 20

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być środki pochodzące z:

 1. Funduszu założycielskiego w wielkości ustalonej przez Radę Fundacji.

 2. Odsetek bankowych.

 3. Subwencji, darowizn, spadków i zapisów, jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej.

 4. Dochodów z działalności gospodarczej.

§ 21

Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 22

 1. Działalność gospodarcza jest prowadzona przez wyodrębnioną w drodze uchwały Rady Fundacji, jednostki organizacyjne: zakłady, wydawnictwa, biura, agencje i inne placówki. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Radzie Fundacji.

 2. Kierującego jednostką gospodarczą Fundacji prowadzącą działalność gospodarczą powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

 3. Działalność nieodpłatna i działalność odpłatna rozumiana jest zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 23

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nieuspołecznionych podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi.

Rozdział VI

ŁĄCZENIE FUNDACJI – ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI

§ 24

 1. Fundacja może się łączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.

 2. W imieniu Fundacji umowę o której mowa w ust. 1 powyżej zawiera Rada Fundacji .

§ 25

Zmiana celu lub statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Rady Fundacji.

Rozdział VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.

 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu i Rady Fundacji, za wyjątkiem pkt. 6.

 5. Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

 6. Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje na cele określone w § 5 i § 6 Statutu wskazane przez Radę Fundacji.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Rada Fundacji może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.