Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Wobec pojawiających się tendencyjnych informacji wskazujących na brak negatywnych konsekwencji genetycznych u osób rodzących się w wyniku procedury zapłodnienia pozaustrojowego, jako Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo stwierdzamy, że osoby formułujące takie tezy wprowadzają w błąd opinię publiczną. Badania naukowe potwierdzają procentowo znaczące występowanie negatywnych zmian u dzieci poczętych metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wskazywane niebezpieczeństwo występowania niepożądanych skutków genetycznych i zdrowotnych, zarówno wobec konkretnych osób, jak i w wymiarze populacyjnym, znajduje potwierdzenie w badaniach klinicznych i eksperymentalnych na modelach biologicznych.

 

 

Za niedopuszczalne uważamy podawanie oczywistej nieprawdy, jakoby nie istniały rzetelne i wiarygodne opracowania naukowe potwierdzające ten stan rzeczy. W załączeniu do oświadczenia przedstawiamy listę wybranych publikacji naukowych dokumentujących przedstawione przez nas fakty.

Jednocześnie podkreślamy, że żadne z powyższych stwierdzeń nie może być odczytywane jako przejaw dyskryminacji wobec dzieci urodzonych z in vitro, ani ich rodziców. Podejmowane przez nas wysiłki w przekazywaniu prawdziwych informacji o zapłodnieniu pozaustrojowym wynikają z troski o dobro każdego z dzieci i ich matek oraz prawo do informacji.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Warszawa, 24 czerwca 2013 r.

Wybrane piśmiennictwo:

1. Kallen B,Finnstrom O, Lindam A i wsp. Cancer risk in children and young adults conceived by in vitro fertilization. Pediatrics 2010: 126: 270

Studium obejmuje dużą grupę dzieci urodzonych z zapłodnienia pozaustrojowego (IVF). Za pomocą Szwedzkiego Rejestru Nowotworów dokonano porównania częstości nowotworów w grupie dzieci z IVF oraz z populacją dzieci poczętych w sposób naturalny. W grupie dzieci z IVF zaobserwowano wzrost liczby nowotworów (53 przypadki), przy wartości oczekiwanej-38 przypadków. Reprezentacja poszczególnych nowotworów w grupie dzieci z IVF jest nierównomierna. Na 53 przypadki nowotworów aż 18 w grupie dzieci z IVF stanowią nowotwory krwi, w tym na pierwszym miejscu znalazła się ostra białaczka limfoblastyczna. Autorzy opracowania przedstawili wzrost liczby nowotworów u dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego.

2. Moll AC, Imhof SM, Cruysberg JR i wsp. Incidence of retinoblastoma in children born after in vitro fertilization. Lancet 2003; 361: 309

Jest to jedno z pierwszych opracowań naukowych dokumentujących związek przyczynowo-skutkowy jaki zachodzi pomiędzy zapłodnieniem pozaustrojowym (IVF) i nowotworami. Autorzy opracowania wykazali wzrost częstości siatkówczaka (retinoblastoma) w grupie dzieci z IVF w porównaniu z grupą dzieci z populacji ogólnej.

3. Kallen B, Finnstrom O, Nygren KG i wsp. Asthma in Swedish children conceived by in vitro fertilization. Arch Dis. Child. 2013; 98: 92

Jest to nowoczesne (2013 r.) i obszerne studium oparte na wynikach uzyskanych ze Szwedzkiego Rejestru urodzeń (Swedish Medical Birth Register). Opracowanie obejmuje 31918 dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego (IVF). Autorzy opracowania wykazali wzrost ryzyka wystąpienia astmy u dzieci poczętych z IVF w stosunku do populacji dzieci z populacji ogólnej. Wzrost ryzyka wystąpienia astmy u dzieci z IVF był identyczny dla obu płci.

4. Carson C, Sacker A, Kelly Y i wsp. Asthma in children born after infertility treatment: findings from the UK Millenium Cohort Study. Human Reproduction 2013; 28: 471

Kolejne studium poświęcone częstości występowania astmy u dzieci urodzonych z zastosowaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Autorzy opracowania wykazali znaczący wzrost częstości występowania astmy w populacji dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego.

5. Ceelen M, van Weissenbruch MM, Vermeiden JP I wsp. Cardiometabolic differences in children born after in vitro fertilization: follow-up study. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93(5): 1682-1688.

Studium dotyczy oceny podstawowych parametrów fizjologicznych (tolerancja glukozy, ciśnienie tętnicze krwi). W pracy dokonano porównania parametrów fizjologicznych w dwóch grupach dzieci i młodzieży. Pierwsza grupa składała się z 225 dzieci i młodzieży poczętych z zastosowaniem procedury IVF. Druga grupa składała się również z 225 dzieci i młodzieży z populacji ogólnej. Dwie grupy zostały skorelowane co do wieku i płci. W grupie dzieci z IVF odnotowano wzrost ciśnienia (skurczowego i rozkurczowego) tętniczego krwi. Podobnie u dzieci z IVF stwierdzono wzrost stężenia glukozy we krwi na czczo.

6. Hansen M, Kurinczuk JJ, BowerC, Webb S. The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization. New England Journal of Medicine 2002; 346 (10): 725-730.

Jest to już klasyczne studium naukowe dokumentujące zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych u dzieci narodzonych z zastosowaniem technik IVF i ICSI (intracytoplasmic sperm injection). Autorzy posłużyli się wynikami trzech australijskich rejestrów urodzeń. Okres obserwacji wynosił 12 miesięcy. W grupie dzieci po IVF i ICSI odnotowano dwukrotny wzrost ryzyka tzw. dużych wad wrodzonych w porównaniu z grupą dzieci narodzonych z poczęcia naturalnego

7. Kermani RM, Nadaifard L, Nateghi MR i wsp. Congenital anomalies in infants conceived by assisted reproductive techniques. Archives of Iranian Medicine 2012: 15(4): 228-231.

Jest to opracowanie naukowe obejmujące grupę 400 dzieci urodzonych z zastosowaniem IVF w Iranie. Okres obserwacji obejmował 9 miesięcy od urodzenia. W klasyfikacji ujęto wszystkie wady rozwojowe. U 30% dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego wystąpiły wady rozwojowe.

8. Tararbit K, Lelong N, Thieulin AC i wsp. The risk for four specific congenital heart defects associated with assisted reproductive techniques: a population-based evaluation. Human Reproduction 2013; 28: 367-374.

W opracowaniu przedstawiono dane dotyczące częstości wrodzonych wad serca rejestrowanych przez Paryski rejestr wad wrodzonych (Paris registry of congenital malformations). Grupa dzieci w rejestrze po IVF obejmowała 1583 osoby, grupa kontrolna obejmowała 4104 osoby. Badaniem objęto cztery rodzaje wrodzonych wad serca. W tej grupie stwierdzono wzrost częstości występowania złożonej wrodzonej wady serca- tetralogii Fallota. Tetralogia Fallota w grupie dzieci po IVF występowała ponad dwukrotnie częściej niż w grupie kontrolnej.

9. Calle A, Fernandez-Gonzalez R, Ramos-Ibeas P i wsp. Long-term and transgenerational effect of in vitro culture on mouse embryos. Theriogenology 2012; 75(4): 785-793.

Jest to stadium w którym skoncentrowano się na długoterminowych skutkach procedur związanych z in vitro na modelu zwierzęcym. Autorzy przedstawiają rolę mechanizmów epigenetycznych, których zaburzenia nie ograniczają się do jednego pokolenia, lecz przekazywane są kolejnym generacjom.

10. Low and very low birth weight in infants conceived with use of assisted reproductive technology. Schieve LA, Meikle SF, Ferre C, Peterson HB, Jeng G, Wilcox LS. N Engl J Med 2002; 346: 731

11. Spontaneous embryonic loss after in vitro fertilization with and without intracytoplasmic sperm injection.La Sala GB, Nucera G, Gallinelli A, Nicoli A, Villani MT, Blickstein I.Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 741

12. Spontaneous abortion among pregnancies conceived using assisted reproductive technology in the United States. Schieve LA, Tatham L, Peterson HB, Toner J, Jeng G. Am J Obstet Gynecol 2002; 186: 77

13. Bleeding and spontaneous abortion after therapy for infertility. Pezeshki K, Feldman J, Stein DE, Lobel SM, Grazi RV. Fertil Steril 2000: 74: 504

14. Ectopic pregnancy risk with assisted reproductive technology procedures. Clayton HB, Schieve LA, Peterson HB, Jamieson DJ, Reynolds MA, Wright VC. Obstet Gynecol 2006; 107: 595.

15. Natural versus induced twinning and pregnancy outcome: a Dutch nationwide survey of primiparous dizygotic twin deliveries. Lambalk CB, van Hooff M. Fertil Steril 2001; 75: 731.

16. Perinatal outcomes in singletons following in vitro fertilization: a meta-analysis .Jackson RA, Gibson KA, Wu YW, Croughan MS. Obstet Gynecol 2004; 103: 551.

17. Increased risk of preterm birth in singleton pregnancies resulting from in vitro fertilization-embryo transfer or gamete intrafallopian transfer: a meta-analysis. McGovern PG, Llorens AJ, Skurnick JH, Weiss G, Goldsmith LT. Fertil Steril 2004; 82: 1514.

18. Preterm birth and low birth weight after assisted reproductive technology-related pregnancy in Australia between 1996 and 2000.Wang YA, Sullivan EA, Black D, Dean J, Bryant J, Chapman M. Fertil Steril 2005; 83: 1650.

19. Health of children born after ovulation induction. Klemetti R, Sevón T, Gissler M, Hemminki E. Pediatrics 2006; 118: 1819.

20. Perinatal outcome among singleton infants conceived through assisted reproductive technology in the United States. Schieve LA, Ferre C, Peterson HB, Macaluso M, Reynolds MA, Wright VC. Obstet Gynecol 2004; 103: 1144.

21. Cerebral palsy, autism spectrum disorders, and developmental delay in children born after assisted conception: a systematic review and meta-analysis. Hvidtjørn D, Schieve L, Schendel D, Jacobsson B, Svaerke C, Thorsen P. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 72.

22. Medical and developmental outcome at 1 year for children conceived by intracytoplasmic sperm injection. Bowen JR, Gibson FL, Leslie GI, Saunders DM. Lancet 1998; 351: 1529.

23. Hormonal effects in infants conceived by assisted reproductive technology. Rojas-Marcos PM, David R, Kohn B. Pediatrics 2005; 116: 190

24. Birth defects in children conceived by in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection: a meta-analysis.Wen J, Jiang J, Ding C, Dai J, Liu Y, Xia Y, Liu J, Hu Z. Fertil Steril 2012; 97: 1331.

25. Beckwith-Wiedemann syndrome and assisted reproduction technology (ART).Maher ER, Brueton LA, Bowdin SC, Luharia A, Cooper W, Cole TR, Macdonald F, Sampson JR, Barratt CL, Reik W, Hawkins MM. J Med Genet 2003; 40: 62.

26. In vitro fertilization may increase the risk of Beckwith-Wiedemann syndrome related to the abnormal imprinting of the KCN1OT gene. Gicquel C, Gaston V, Mandelbaum J, Siffroi P, Le Bouc Y. Am J Hum Genet 2003; 72: 1338.

27. Another case of imprinting defect in a girl with Angelman syndrome who was conceived by intracytoplasmic semen injection.Ørstavik KH, Eiklid K, van der Hagen CB, Spetalen S, Kierulf K, Skjeldal O, Buiting K. Am J Hum Genet 2003; 72: 218.

28. Clinical and molecular genetic features of Beckwith-Wiedemann syndrome associated with assisted reproductive technologies. Lim D, Bowdin SC, Tee L, Kirby GA, Blair E, Fryer A, Lam W, Oley C, Cole T, Brueton LA, Reik W, Macdonald F, Maher ER. Hum Reprod 2009; 24: 741.

29. A review of known imprinting syndromes and their association with assisted reproduction technologies.Amor DJ, Halliday J. Hum Reprod 2008; 23: 2826.

30. Assisted reproductive technology and placenta-mediated adverse pregnancy outcomes. Sun LM, Walker MC, Cao HL, Yang Q, Duan T, Kingdom JC. Obstet Gynecol 2009; 114: 818.

31. IVF and stillbirth: a prospective follow-up study. Wisborg K, Ingerslev HJ, Henriksen TB. Hum Reprod 2010; 25: 1312.

32. The sex ratio of singleton offspring in assisted-conception pregnancies. Luke B, Brown MB, Grainger DA, Baker VL, Ginsburg E, Stern JE; Society for Assisted Reproductive Technology Writing Group. Fertil Steril 2009; 92: 1579.

33. The effect on human sex ratio at birth by assisted reproductive technology (ART) procedures-an assessment of babies born following single embryo transfers, Australia and New Zealand, 2002-2006.Dean JH, Chapman MG, Sullivan EA. BJOG 2010; 117: 1628.

źródło: http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5208.1,Komunikat_Zespolu_[]_in_vitro.html

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.